Protreptiske Tilbud

Grundlag
Organisationerne kendetegnes i dag i stigende grad af uddelegering af ansvar, af kompetence-improvisation, og af medarbejdernes direkte indflydelse på jobfunktionernes udformning. Det kræver nye ledelsesformer, der løbende følger den enkelte medarbejders og teamets performance og præstationer gennem feed-back, anerkendelse og opsummering af værdigrundlaget. Lederen må kunne sætte den enkelte i centrum på godt og ondt, men uden at tabe fællesskabet af syne, og det skaber intimteknologiske strategier, først og fremmest værdiledelse og ledelsesbaseret coaching.
Men ledelsesbaseret coaching har intimitetens dobbelthed, den er rettet mod tilegnelse og måling af den enkeltes lidenskab for arbejdet, af hendes evne til at gøre organisationens sag til sin, og bliver derfor let en raffineret og uvarslet medarbejdersamtale, hvor den enkelte kan stilles til regnskab for sit engagement. Samtidig ønsker mange medarbejdere den direkte evaluering og den anerkendelse, der kan gives gennem coaching. Det er derfor en vigtig opgave, at forberede organisationen på de farer og fordele, der ligger i coaching, og det kan bedst ske gennem udviklingen af et nyt koncept for coaching, den såkaldte protreptik.
Protreptik betyder ”at vende et menneske mod det væsentlige i dets liv”, altså mod de basisværdier, de normer, idealer, drømme og ideer, der har været indgangen til, og grundlaget for, den professionelle og faglige identitet.
Protreptikken var grundlaget for de tidlige græske executive academies for topledere, og dominerede lederuddannelse langt op i 1800-tallet, indtil handelsskoler og ingeniørakademier begyndte at udvikles. Protreptik kaldes også ”kongespejlet”, den skaber et normativt spejl, hvori lederen (og i stigende grad også medarbejderne) kan se sig selv, som de er, og som de burde være. Protreptikken udgør et frirum, hvor den enkelte kan sunde sig på sin faglige identitet, og finde ind til mennesket i sit indre.
Samtidig er protreptikken et eminent værktøj til at realisere følgende fire målsætninger:
 1. Lederudvikling: Forøget realisme i selvforholdet, dvs. styrkelse af refleksivitet ud fra en ramme, der ikke er psykologisk, men normativ.
 2. Virkeliggørelse af organisationens værdier gennem skabelse af en kritisk-refleksiv, dialogisk praksis (de fleste ledere og medarbejdere tager værdier for givet, eller forstår dem kun halvt, og dermed hverken, hvad de indebærer, eller hvilke dilemmaer de indeholder).
 3. Styrkelse af redelighed, troværdighed og omsorg i organisationen og i dens relation til omverdenen
 4. Intensivering af kollektiv handlekraft
Metoden
Den protreptiske metode tager udgangspunkt i et begreb, der betyder noget for den enkelte og for organisationens selvforståelse og performance. Dette ord, f.eks. ”ansvar”, analyseres så i en dialog mellem protreptikeren og den enkelte ud fra de betydningsdimensioner, der ligger gemt i ordet. ”Ansvar” indeholder jo begrebet ”svar”, og må derfor forudsætte et spørgsmål. Men hvem spørger, hvad spørges der om, og hvem svarer, og hvordan? Gennem denne analyse når man lidt efter lidt dels til de begreber, der er beslægtede med ordet, her tillid, medfølelse, beslutningsret og –pligt, legitimitet, etc. Og man når lidt efter lidt til de basale normer, der er ordets grundlag, her ”retfærdighed”, ”medmenneskelighed”, etc. Disse normer tilhører alle, men den enkeltes forhold til dem er helt afgørende for hendes evne til at forstår, hvorfor hun gør det, hun gør, og for at hun kan sige JA eller NEJ til de krav, der stilles i organisationen.
Derudover kan protreptikken anvende metaforer, og eksempler, der handler om de grundlægende værdimæssige motiver for det man gør.
Den er eminent egnet til at gøre værdier virkelige ved at gøre dem konkrete for den enkelte. Den er eminent egnet til at styrke den enkeltes forståelse af sin rolle i organisationen; og den er en kraftfuld, dialogisk praksis til at skabe samklang og samdrægtighed i organisationen.
Protreptikken kan dyrkes gennem dialog mellem to personer, men den kan også udøves i grupper, både som basis for kommunikation med lederen og som basis for fælles afklaring.
Kurset vil fremstille protreptikkens principper, teorien bag den, og dens historie, samt vise de steder, hvor den afgørende adskiller sig fra coaching. Man kan sige, at protreptikken er en ”frigørelses- og frihedsteknologi”.
Kurset vil demonstrere protreptikken i praksis.
Perspektiv
At ruste ledere til selv at udføre proteptisk coaching, og gøre det muligt at stille krav til god coaching i organisationen, om den udøves af ledere eller konsulenter. Især er det væsentligt at gøre mellemledere bevidste på denne måde at gøre værdier virkelige på, at give anerkendelse og feed back, og at kommunikere på det personlige plan uden at overskride medarbejdernes grænser. Protreptikken afmystificerer disse ”intimteknologier” og underkaster dem kriterierne ansvar, alvor og frihed.
I protreptikken søges en symmetri, der ikke underkender den asymmetri, som fordelingen af magt, viden og erfaring skaber.
Formål
At gøre ledere på alle niveauer, HR-personale og konsulenter, til kompetente udøvere af en symmetrisk, ultra-refleksiv dialog med fokus på fælles og personlige værdier og eksistentielle betydningsdimensioner; således at styrkelse af friheden, virkeliggørelse af fællesskabet, herunder af gensidig solidaritet og loyalitet, samt mere nærværende ledelse, kan blive en realitet.
Udbytte
Ved at deltage får du:
 • Muligheden for at reflektere over dig selv og over dit værdigrundlag på en helt ny måde
 • Viden om, hvordan man får medarbejderen til at konfrontere sit eget værdigrundlag
 • Viden om, hvordan man gør organisationens værdier virkelige i formelle og uformelle dialoger
 • Viden om, hvordan man forholder sig autentisk, nærværende og anerkendende til medarbejderne uden strategiske bagtanker
 • Værktøjer til at udvikle protreptikken i din egen version
 • Værktøjer til at implementere protreptiske dialoger i hele organisationen
Tidligere deltagere, har bl.a. udtalt følgende:
Overlæge Thea Kølsen Fischer, master i public governance i faget ”Personligt lederskab og dialogisk coaching”.:
”Ole Fogh Kirkeby gennemførte to samtaler med to frivillige. Jeg meldte mig i anden runde og oplevede at blive suget ind i en samtale om værdier, der tog udgangspunkt i begrebet ”at gæste”, men kom omkring mange vigtige grundsten i et menneskeliv på 20 minutter, såsom kærlighed, omsorg, livsmod, drivkraft, og oplevede at glemme alt om tilstedeværelsen af plus/minus 30 fremmede mennesker i lokalet. Med fare for at lyde overdrivende og ”omvendt”, vil jeg betegne denne samtale som et vigtigt (vende)-punkt i mit lederskab (og i mit liv). Jeg har siden den dag oplevet en nysgerrighed på det sagte ord og et fokus på værdibegrebet i mit samvær med andre både i faglig såvel som i privat regi. Inspirationen efter mere viden og erfaring med det protreptiske grundlag er drevet af stor indre motivation. Et stort ønske om at tage mit liv, ligesom mit lederskab, alvorligt.”
Én-dags kursus i protreptik og protreptisk coaching
Dagsprogram:
9.00-10.00
Introduktion de nye udfordringer til lederskabet, herunder til ”intimteknologiske” strategier som grundlag for at lede dem, der skal lede sig selv.
10.00-11.00
To protreptiske sessioner i plenum (en person interviewes foran resten af deltagere).
11.00-12.00
Introduktion til protreptikken og dens ledelsesfilosofiske baggrund
12.00-13.00
Frokost
13.00-14.00
Værdiøvelse. Man inddeles i grupper på fire personer, hvor man skiftes til at interviewe hinanden om sine kerneværdier.
14.00-15.00
Plenumprotreptik på to af de fremlagte værdier.
15.00-16.30
Gruppearbejde, hvor deltagerne prøver at anvende den protreptiske metode på organisationens værdier.
16.30-17.00
Tilbagemelding i plenum og diskussion.
Pris: 3000 kr.
Protreptisk certificering med minimum 7 dobbelttimer
Herunder er indeholdt:
 • Forklaring af protreptikkens grundprincipper,
 • Protreptiske samtaler med mig,
 • Samt tre timer, hvor du selv prøver at bruge protreptikken på mig og på to udenforstående under supervision.
Pris: 28.000 kr.
Protreptisk samtale/konsultation à 1,5 time
Individuelle, protreptiske samtaler og samtaleforløb.
Pris: 2000 kr.